Miško įveisimas ir atkūrimas
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Veikla

   

    Miško įveisimas ir atkūrimas


2012-04-01      Atnaujinimo data 2012-09-06

Miško sėklinės bazės sąvado objektus sudaro: 2 genetiniai draustiniai ir 1 genetinis medynas (22,8 ha), 5 sėkliniai medynai (39,9 ha), 6 sėklinės plantacijos - 22,35 ha  ir 39 rinktiniai medžiai įtraukti į Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadą. Vykdant Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programą yra atliekama miško sėklinės bazės objektų priežiūra ir apsauga.
2016 m. surinkta 11,7 kg sėklų. Šį kiekį sudaro pušies sėklos. Dėl planuojamos medelyno reorganizacijos kitų rūšių sėklų nebuvo renkama, bet sunaudota urėdijos reikmėms 10 kg ir parduota 60 kg sėklų.
Medelyno bendras plotas – 26,8 ha. 2016 m. pabaigoje medelyne buvo 2179,7 tūkst. vnt. sėjinukų ir sodinukų skirtų miškui sodinti. Didžiają dalį sudaro eglės (1057,5 tūkst. vnt.) ir pušies (872,43 tūkst. vnt.) sodmenys.
2016 metais Miškų urėdija savo reikmėms sunaudojo 772,5 tūkst. vnt. sodmenų, parduota 107,0 tūkst. vnt. sodmenų, iš jų privačių žemių savininkams 91,5 tūkst. vnt.
Pagrindiniai miško atkūrimo darbai yra miško želdinių ar žėlinių projekto sudarymas, želdavietės ar želvietės paruošimas, dirvos įdirbimas, sodmenų paruošimas ir jų sodinimas.
Miškų urėdija per 2016 m. atkūrė 216,9 ha miško, iš jo 149,6 ha atkurta želdiniais, 40,1 ha mišriu būdu (želdiniais ir žėliniais) ir 24,7 ha žėliniais. Neatkuriamas plotas (apsauginės zonos) sudarė 2,5 ha.
Želdinimu atkurtuose plotuose 97 % sudaro mišrūs želdiniai su lapuočių medžių rūšimis. Jie bus atsparesni stichinėms nelaimėms ir įvairioms ligoms, nei vienos rūšies medynai. Pagal vyraujančią medžių rūšį daugiausiai pasodinta eglės, beržo želdinių.
Miškų urėdija per 2016 m. įveisė 12,0 ha miško, iš jo 6,7 ha įveista želdiniais, 0,8 ha mišriu būdu (želdiniais ir žėliniais) ir 3,9 įveista žėliniais. Neįveisiamas plotas (apsauginės zonos) sudarė 0,6 ha.
Pagal vyraujančią medžių rūšį daugiausiai pasodinta beržo želdinių

Miško atkūrimo ir įveisimo darbai

 

. Nr. Darbų ar rodiklių pavadinimas Mato vnt. Darbų ar rodiklių vertė
ataskaitiniais finansiniais 2016 metais praėjusiais finansiniais2015 metais  
1. Miško sėklų ruoša kg 11,7 50,7
2. Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas) tūkst. vnt. 1183,0 901,0
3. Miško atkūrimas ha 216,9 239,8
3.1. iš jo: želdinimu ha 149,6 158,5
3.2 mišriu būdu ha 40,1 55,5
3.3. žėlimu ha 24,7 24,4
  neatkuriamas plotas (apsauginės zonos) ha 2,5 1,4
4. Miško įveisimas ha 12,0 17,0
5. Miško želdinių ir žėlinių priežiūra ha 824,9 893,3
5.1. iš jos: stelbiančios augalijos pašalinimas ha 690,3 701,1
6. Miško želdinių ir žėlinių apsauga ha 240,6 221,5
 


 


Siūlomi be išankstinių sutarčių parduoti miško sodmenys 2017 m. pavasariniam miško sodinimui miškų urėdijos veiklos teritorijoje


Sėjinukai Sodinukai
Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt. Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt.
Pušis 2 400,0 Pušis 4+1 5,0
Pušis 3 100,0 Klevas 2+2 1,8
Eglė 2 100,0 Liepa 2+1 2,5
Klevas 2 0,4 Liepa 1+2 1,0
Klevas 5 1,0 Gudobelė vienapiestė 1+2 3,6
                Šermukšnis paprastasis 1+2 0,9
                Putinas paprastasis   1+2 0,5
          Obelis miškinė   1+3 2,5
Iš viso: *** 601,4 Iš viso: *** 17,8Miško ištekliai 
 
Iš LR Miškų įstatymo 
2 straipsnis.7. Miško ištekliai - nenukirstas miškas, sakai, kelmai ir dervuoliai, medžių žievė, karnos ir tošis, medžių sula, kalėdiniai medeliai, kitos dekoratyvinės miško medžiagos, šakelės, vytelės, grybai, riešutai, uogos, vaisiai, vaistažolės ir vaistinės žaliavos, miško paklotė ir lapai bei miško augalija.
 
Valstybinis miškotvarkos institutas (habil. dr. A.Kuliešis) ir Lietu­vos žemės ūkio universitetas (dr. E.Petrauskas) padedant Aplinkos mi­nisterijos Miškų departamentui (dr. V.Vaičiūnas), Suomijos ir Švedijos specialistams 2000 metais išleido daugiatikslio Lietuvos miškų naudo­jimo prognozes iki 2030 metų. Skaičiavimai atlikti pagal originalų miš­ko dinamikos ir naudojimo modelį KUPOLIS.
Pateikiame prognozę iš šios knygos apie galimą Vilniaus miškų urėdijos III ir IV grupės miškų likvidinės medienos naudojimą 2001-2030 metais.
Medžių rūšys Valstybinės reikšmės miškai Privatūs ir kiti miškai Visi miškai
2001-2010 2011-2020 2021-2030 2001-2010 2011-2020 2021-2030 2001-2010 2011-2020 2021-2030
Pagrindinis naudojimas
Pušis 196 205 212 24 75 115 220 280 327
Eglė 225 230 248 52 137 201 277 367 449
Beržas 86 92 114 72 99 127 158 191 241
Drebulė 27 20 20 21 34 24 48 54 44
Juodalksnis 16 18 25 8 12 19 24 30 44
Baltalksnis 9 10 8 69 69 97 78 79 105
Ąžuolas 12 8 9 8 4 7 20 12 16
Uosis       1 2 1 1 2 1
Kitos rūšys       4 4 4 4 4 4
Iš viso: 571 F583 636 259 436 595 830 1019 1231
Tarpinis naudojimas
Pušis 152 123 126 165 165 206 317 288 332
Eglė 45 67 77 60 78 86 105 145 163
Beržas 77 48 50 86 52 50 163 100 100
Drebulė 6 3 5 6 7 7 12 10 12
Juodalksnis   43 4   315 4   7 8
Baltalksnis 6 1 3 19 1 11 25 18 14
Ąžuolas     1     2   2 3
Uosis           1     1

Kitos rūšys
      6     6    
Iš viso: 286 249 266 342 321 367 628 570 633
 
 
Miško sėklinės bazės ir želdinių objektai girininkijose
Girininkija Miškų kvartalai, sklypai Plotas, ha Objekto pavadinimas
Dūkštų 21 (6,7) 4,9 Ąžuolo sėklinis medynas
Migūnų 6(7) 2,8 Maumedžio sėklinė plantacija
Migūnų 1(1) 10,8 Pušies sėklinė plantacija
Panerių 53 (7) 4,5 Beržo sėklinis medynas
Panerių 104 (6,7), 112 (4) 10,1 Pušies geografiniai želdiniai
Kalvelių 89 (11) 83 (6) 18,8 Eglės sėklinis medynas
Kalvelių 7 (4) 2,5 Beržo sėklinis medynas
Lavoriškių 37 (4,5,6) 13,7 Pušies genetinis draustinis
Paežerio 30 (4,5) 16,4 Ąžuolo sėklinis medynas
Verkių 35 (6a) 0,6 Liepos sėklinis medynas
Sudervės 113 (6,9,10,16) 6,0 Pušies genetinis draustinis
Iš viso urėdijoje:   91,1  
 


 

VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018