Miškų apsauga
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Veikla

   

    Miško apsauga


2012-04-01      Atnaujinimo data 2015-01-13

Iš LR Miškų įstatymo
17 straipsnis. Miško apsaugos uždaviniai
Miško apsaugos uždaviniai - saugoti mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos; taip pat saugoti mišką nuo žvėrių daromos žalos, gaisrų, ligų, kenkėjų ir kitų stichinių nelaimių, miško dirvožemio ir medžių mechaninių pažeidimų.
Detaliau šiuos darbus reglamentuoja LR Aplinkos ministro 2002 m. įsakymais patvirtintos Valstybinė miškų sanitarinės apsaugos programa ir Valstybinė miškų priešgaisrinės apsaugos programa.

Miško sanitarinė apsauga

 
Vykdant sanitarinę miškų apsaugą 2016 metais masinių miško kenkėjų ir ligų dauginimosi židinių nebuvo. Dažniausiai pasitaikę medynų pažeidimai: abiotinės kilmės, vėjavartos ir vėjalaužos užregistruotos 16,7 ha plote, kurios sutvarkytos sanitariniais kirtimais ( t.t. plynais sanitariniais kirtimais (1 plynas sanitarinis kirtimas) iškirsta 0,5 ha vėjo sužalotų medynų) ir vabzdžių-žievėgraužių tipografų pakenkimai eglės medynuose, užregistruoti 2,6 ha plote, kuriame sutvarkyti sanitariniais kirtimais (t.t. plynais sanitariniais kirtimais (4 plyni sanitariniai kirtima) iškirsta 1,2 ha žievėgraužio tipografo pakenktų medynų). Pagrindinės taikytos miško sanitarinės apsaugos priemonės:
   vykdytas eglynų žievėgraužio tipografo apniktų medžių suradimui bei miško želdinių augančių šviežiose ir nesenose plynbiržėse stebėjimas pušinių straubliukų pažeidimų nustatymui;
  16,7 ha plote iš miško pašalinta 362 ktm vėjavartų – vėjalaužų;
  2,6 ha plote surasta ir pašalinta iš miško 456 ktm medžių, pakenktų žievėgraužio tipografo;
  šdėstyta 200 ktm vabzdžiagaudės medienos;
  26,7 ha plote išdėstyta 199 vnt. feromoninių gaudyklių;
  šakninės pinties plitimui mažinti 170 ha plote ugdomuosiuose kirtimuose spygliuočių kelmai aptepti 20% karbamido tirpalu;
  3327 ktm pagamintos žaliavinės medienos apdorota insekticidais;
  taikytos biologinės – profilaktinės priemonės: pagaminta ir iškabinta 310 vnt. inkilų, išvalyta 150 vnt. inkilų, aptverta 60 vnt. skruzdėlynų, pasodinta 2,5 ha plote nektaringų krūmų entomofagų vabzdžių pagausinimui, atrinkta ir paženklinta 60 vnt. uoksinių medžių.

Abiotinių veiksnių metinė 2016 m. suvestinė


Abiotinių veiksnių 2017 m. I pusmečio suvestinė

Priešgaisrinė miškų apsauga

Priešgaisrinė miškų apsauga yra vykdoma visuose  Miškų urėdijos veiklos teritorijoje esančiuose miškuose, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formų. Pagal degumą vyrauja 1 klasės aukšto degumo (36 %) ir 2 klasės vidutinio degumo (32 %) miškai, o 3 klasės žemo degumo miškai sudaro 32 %. 2016 m. kilo 3 miško gaisrai 0,33 ha plote, vidutinis vieno gaisro plotas 0,11 ha. (3 gaisrai kilo dėl nežinomų priežasčių), iš jų valstybiniose miškuose kilo 1 gaisras 0,05 ha plote. Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu miškai stebimi per 6 gaisrų stebėjimo detektorius, gaisrus gesina dvi šiam darbui pasirengusios priešgaisrinės komandos (turinčios gaisrų gesinimo automobilius ir visą reikiamą įrangą) bei kiekvienoje girininkijoje sukomplektuotos rezervinės komandos. Yra įrengta ir atnaujinta 550 km priešgaisrinių mineralizuotų juostų, priešgaisrine tematika vykdoma švietėjiška veikla.


Miško apsauga nuo neteisėtos veikos

 
Miško apsauga nuo neteisėtos veikos
2016 m. valstybiniuose miškuose nustatyti 5 atvejai 60,9 ktm neteisėtų miško kirtimų, iš jų 3 atvejai išaiškinta.
Nustatytas 1 pagamintos apvaliosios medienos grobimo atvejis. Išaiškintas 1 atvejis dėl 2,0 ktm. pagamintos apvaliosios medienos grobimo.

Miško apsaugos darbai
Eil. Nr. Darbų ar rodiklių pavadinimas Mato vnt. Darbų ar rodiklių vertė
ataskaitinių finansinių 2016 metų praėjusių finansinių 2015 metų
1. Miško priešgaisrinė apsauga tūkst. Eur 94,3 117,8
94,3 117,8 priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas km 550,0 550,0
1.2. miško gaisrų skaičius vnt. 3 21
1.3. miško gaisrų plotas ha 0,33 2,5
1.4. vidutinis vieno miško gaisro plotas ha 0,11 0,12
2. Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose atvejų sk. 5 3
m3 60,9 9,6
3. Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose atvejų sk. 1 2
m3 2 18,1
 
 
Miško apsaugos darbai
 
 
 
VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018