Vidinės miškotvarkos projektas
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Veikla

   

    Vidinės miškotvarkos projektas


2012-04-10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2012 m. gegužės 29 d. patvirtino VĮ Vilniaus miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą 2012-2021 metams.
 
VĮ VILNIAUS MIŠKŲ URĖDIJOS VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO SANTRAUKA
 
Vidinės miškotvarkos projektas – tai miškų ūkio veiklos planas, kuris rengiamas visoms valstybinių miškų valdytojų bei privačioms miškų valdoms ar jų grupėms ir skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.
Vidinės miškotvarkos projektas parengtas VĮ Vilniaus miškų urėdijos patikėjimo teise valdomiems valstybinės reikšmės miškams, naudojant 2011 metų valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenis. Pagal jį bus tvarkomi, naudojami ir atkuriami miškai 2012–2021 metais.
Miškų inventorizacija atlikta sklypiniu metodu valstybės lėšomis, vadovaujantis Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija ir naudojant 2009 m. aerofotografavimo medžiagą. Inventorizacijos metu nustatytos sklypų ribos, aprašyti visi taksaciniai sklypai pagal augavietes, funkcinę paskirtį, medynų rodiklius.
Atliktas vykdytos miško ūkinės veiklos įvertinimas (pagrindinių neplynų kirtimų, ugdymo kirtimų, miško želdinių) ir suprojektuotos ūkinės priemonės sekančiam vykmečiui (2012–2021 m.). Taip pat patikslintos saugotinų augalų ir gyvūnų radvietės, gamtos ir kultūros vertybių vietos, aprašyti rekreaciniai įrenginiai.
Svarbiausi miškų urėdijos ūkio tikslai yra: miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais; visuomenės informavimas apie urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą; racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas; miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas, miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas, miškų biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos gerinimas; miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas, visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas.
VĮ Vilniaus miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškams parengto vidinės miškotvarkos projekto turinį sudaro: aiškinamasis raštas, taksoraštis (visų inventorizuotų miško sklypų aprašymai), suvestiniai miškų inventorizacijos duomenys, miško ūkinių priemonių žiniaraščiai ir kartografinė medžiaga – miškų žemėlapiai (M 1:10 000), medynų planai (M 1:20 000), apžvalginiai žemėlapiai (M 1:50 000). Parengtoje kartografinėje medžiagoje yra visų nuosavybių formų miškai. Kitų nuosavybės formų miškams pateikti suvestiniai duomenys.
VĮ Vilniaus miškų urėdijos veiklos teritorijoje (152,3 tūkst. ha) inventorizuotas 60,4 tūkst. ha miško plotas (teritorijos miškingumas 39,3 %). Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai užima 30,4 tūkst. ha (50 %), kiti urėdijos žemės plotai –87 ha, privatūs ir skirti nuosavybės teisių atkūrimui miškai – 29,4 tūkst. ha (49 %) ir kitų valdytojų ir naudotojų miškai (savivaldybių ir kt.) – 0,6 tūkst. ha (1 %).
Urėdijos veiklos teritorijoje yra Neries ir Verkių regioniniai parkai, penkiolika valstybinių draustinių, du Vilniaus miesto savivaldybės draustiniai bei biologinę įvairovę saugančios Natura 2000 teritorijos – aštuoniolika vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, ir viena paukščių apsaugai svarbi teritorija. Valstybės saugomose teritorijose miškai užima 13 tūkst. ha (22% viso miškų ploto), iš jų VĮ Vilniaus miškų urėdijos valdomuose miškuose yra 7,8 tūkst. ha (25,7% nuo urėdijos miškų ploto). Į Natura 2000 teritorijas patenka 2,9 tūkst. ha miškų, iš jų valstybinės reikšmės –1,6 tūkst. ha.
Gamtotvarkos planą galite rasti čia
Visą vidinės miškotvarkos projektą galite parsisiųsti iš čia  
Rekreacinio sutvarkymo projektą galite parsisiųsti iš čia
VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018